top of page
  • รูปภาพนักเขียนKhun Kim

แนะนำวิธีการสมัครเอเจนซี่ศัลยกรรมเกาหลีอย่างถูกต้องตามกฏหมาย

อัปเดตเมื่อ 10 มิ.ย. 2566

การทำธุรกิจเอเจนซี่ศัลยกรรมเกาหลี ตามกฏหมายเกาหลีแล้วจำเป็นที่ต้องจดทะเบียนบริษัทในประเทศเกาหลีใต้ และขอใบอนุญาตส่งคนไข้ต่างชาติ ขึ้นทะเบียนการรับประกันจากรัฐบาลอย่างถูกต้อง ซึ่งมีค่าใช้จ่ายราว 3~6 ล้านบาท


และตามกฏหมายประเทศไทย หากประกอบธุรกิจจะต้องจดจัดตั้งบริษัทเพื่อให้บริการลูกค้าได้อย่างถูกต้องและชำระภาษีตามที่กฏหมายกำหนดผู้ประสานงานโรงพยาบาลในประเทศเกาหลีใต้ เป็นวิชาอาชีพเฉพาะ จำเป็นต้องมี License จึงจะสามารถปฎิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวมถึงใบรับรอง ที่ปรึกษาศัลยกรรมเกาหลี เพื่อยืนยันว่าได้ผ่านการอบรมบนมาตรฐานที้กำหนด


ด้วยความยุ่งยากและลงทุนค่อนข้างสูงทำให้ทำให้การเกิดเอเจนซี่ศัลยกรรมเกาหลีใหม่ๆมีน้อยมาก เอเจนซี่ศัลยกรรมเกาหลีรายใหญ่ จึงทำรายได้หลักพันล้านต่อปี ด้วยส่วนแบ่งทางการตลาดที่สูงมากแพลตฟอร์ม Oppa Me ได้ก่อตั้งเมื่อปี 2017 และเข้ามามีบทบาทสำคัญในการทำให้ตลาดศัลยกรรมเกาหลีโตมากกว่า 200% ภายในระยะเวลา 3 ปี ด้วยการสร้าง Ecosystem ระบบธุรกิจที่ทำให้นักธุรกิจและบุคคลทั่วไปสามารถเริ่มทำธุรกิจเอเจนซี่ศัลยกรรมเกาหลีได้ง่ายมากยิ่งขึ้น และถูกต้องตามกฏหมาย ด้วยการอนุญาตให้เอเจนซี่ศัลยกรรมเกาหลีใช้ใบอนุญาตและการรับประกันของรัฐบาล ตามที่เงื่อนไขที่ Oppa Me กำหนดซึ่ง Oppa Me กำหนดมาตรฐานการรับสมัครไว้ดังนี้

1.ผู้สมัครต้องมีความรู้ด้านศัลยกรรมเกาหลี

2.ผู้สมัครต้องมีความรู้ด้านการตลาดศัลยกรรมเกาหลี

3.ผู้สมัครต้องมีความรู้ด้านการขาย

4.ผู้สมัครต้องมีใบรับรองเอเจนซี่ศัลยกรรมเกาหลี

5.ผู้สมัครต้องมีใบอนุญาต ผู้ประสานงานโรงพยาบาล


ศูนย์ให้คำปรึกษาธุรกิจเอเจนซี่ศัลยกรรมเกาหลี

สามารถสมัครเพื่อเป็น partner กับทาง Oppa Me ผ่านศูนย์ธุรกิจ Korean Business Center ประเทศไทย ใกล้กับ BTS อารีย์ 450 เมตร


ศึกษารายละเอียดได้ที่ www.kbc.co.th 

ติดต่อได้ที่ LINE https://lin.ee/2W9rBGv

Call Center  02-1096-282

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page